دانلود رایگان


گزارش کارآموزی ملزومات گازرسانی به منازل - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته عمران

دانلود رایگان گزارش کارآموزی ملزومات گازرسانی به منازل گزارش کارآموزی ملزومات گازرسانی به منازل در حجم 75 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:
فهرست

فصل اول
1- كليات 1
1-1 حدود و دامنه كار 1
1-2 لوله كشي گاز خارج از اين مبحث 2
1-3 فهرست تعاريف 2
1-3-1 احتراق گاز 2
1-3-2 پكيج 2
1-3-3 ترموكوپل 2
1-3-4 تنظيم كننده فشار گاز (رگو لاتور) 2
1-3-5 دستگاه گاز سوز پر مصرف 3
1-3-6 دودكش 3
1-3-7 دودكش پيش ساخته 3
1-3-8 سيستم تهويه 4
1-3-9 سيستم لوله كشي گاز ساختمان 4
1-3-10 شركت ملي گاز 4
1-3-11 شركت گاز ناحيه 4
1-3-12 شمعك 4
1-3-13 شير اصلي 5
1-3-14 شير مصرف 5
1-3 -15 طوقه تنوره 5
1-3-16علمك گاز 5
1-3-17كنتور گاز 5
1-3-18گاز طبيعي 5
1-3-19 گازهاي دودكش 6
1-3-20 گازياب ( آشكار ساز نشت گاز ) 6
1-3-21 لوله رابط دودكش 6
1-3-22 لوله كشي رابط 6
1-3-23 لوله كشي داخلي 7
1-3-24 مجري 7
1-3-25 محصولات احتراق 7
فهرست

1-3- 26 محفظه احتراق 7
1-3-27 مشترك 7
1-3-28 مشعل گاز 8
1-3- 29 مهندس ناظر گاز 8
1-3-30 نقطه مصرف 8
1-3-31 هواكش 9
1-3- 32 هواگيري 9
1-34- 33 هواي احتراق 9
1-3- 34 هواي اضافي 9
1- 3-35 هواي تهويه 9
1-3- 36 هواي رقيق كننده 10
1-4 ضوابط قانوني 10
1-4-1كليات 10
1-4-2 اهداف عمومي اين مبحث 10
1-4-3 لوله كشي مغاير با اين مقررات 11
1-4-4 ساختمانهاي موجود 11
1-4-5 تخريب 12
1-4-6 مصالح 12
1-4- 7 نقشه ها و مشخصات فني 12
1-4-8 مهندس ناظر 12
1-4-9 سازندگان وسايل گازسوز 15
1-4-10 نصب كنندگان وسايل گاز سوز 15
فصل دوم
2- طراحي سيستم لوله كشي گاز و انتخاب مصالح 17
2-1 طراحي سيستم لوله كشي گاز ساختمانها 17
2-1-1 انتخاب مسير لوله كشي گاز 17
2-1-2 تهيه نقشه هاي سيستم لوله كشي 17
2-1-3 انتخاب قطر لوله گاز 18
2-1-4 اطلاعات مورد نياز براي محاسبه قطر لوله گاز 19
2-2 الزامات نصب اجراي سيستم لوله كشي گاز 20
2-2-1 لوله كشي رابط (لوله كشي بين رگولاتور و كنتور ) 20
فهرست
2-2-2 كنتور 21
2-2- 3 شيرها 22
2-2-4 نقاط انتهايي لوله كشي 24
2-3 مشخصات مواد و مصالح مصرفي 27
2-3-1 لوله ها 27
2-3-2 اتصالات فولادي 29
2-3-3 شيرها 29
2-3-4 الكترودها 30
2-3-5 مواد عايق كاري ( مواد پوششي) 30
2-3-6 مواد آب بندي اتصالات دنده اي 31
2-3-7 مصالح مستعمل 32
فصل سوم
3- اجراي سيستم لوله كشي گاز طبيعي 36
3-1 كليات 36
3-1-1 انشعاب هاي فرعي 36
3-1-2پاك كردن لوله ها 36
3-1-3 خم كردن لوله 36
3-2 الزامات اجراي سيستم لوله كشي گاز 37
3-2-1 لوله جانشين كنتور 37
3-2-2 لوله ها 37
3-2-3 نقاط مصرف (نقاط انتهايي) 40
3-2-4 محل نقاط انتايي لوله كشي 40
3-2-5 پايه ها و نقاط اتكاي لوله كشي 40
3-3 لوله كشي روكار 41
3-4 لوله كشي توكار 42
3-5 عايق كاري لوله ها (پوشش لوله ها) 44
3-5-1 عايق كاري لوله هاي روكار 44
3-5-2 عايق كاري لوله هاي توكار 44
3-5-3 تعمير عايق كاري 46
3-6 جوشكاري 46
3-6-1 كليات 46
فهرست

3-6-2 جوش لب به لب 46
3-6-3 آماده سازي براي جوشكاري 47
3-6-4 كنترل كيفيت جوش 48
3-6-5 معايب ظاهري جوش 48
الف) شيار پاي جوش 48
ب) تخلخل 49
پ)ناخالصي سربارهاي 49
ت) ترك 50
ث) سوختگي ناشي از قوس الكتريكي 50
چ) نفوذ بيش از حد 51
ح) عدم نفوذ جوش 52
خ) ذوب ناقص در جوش 52
د)عدم يكنواختي تاج جوش 53
3-6-6 تعمير معايب 53
3-6-7 صلاحيت جوشكار 53
فصل چهارم
4- دودكش هاي دستگاه هاي گاز سوز ساختمان ها 54
4-1 كليات 54
4-3 تعيين قطر دودكش مشترك و لوله رابط 56
4-3-5 روش طراحي دودكش مشترك وسايل گاز سوز ساختمان هاي چند طبقه جهت هر قسمت 57
4-4 نكات ضروري براي طراحي و اجراي دودكش ها 61
4-5 ضوابط مربوط به نصب دودكشها 64
فصل پنجم
5- ضوابط بهره برداري و نگهداري از سيستم لوله كشي گاز داخل ساختمان ها 65
5-1 كليات 65
5-2 نكات قابل توجه در دوره بهره برداري 66
5-3 تغيير در سيستم لوله كشي گاز ساختمان 67
5-4 تعمير سيستم لوله كشي گاز ساختمان 68
گزارش کارآموزی گاز


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه